Privacy Disclaimer

Om onze dienstverlening mogelijk te maken en onze gasten optimaal te helpen is het nodig dat we persoonsgegevens verwerken! Op deze pagina lees je terug wat wij verwerken, waarom en hoe wij met deze gegevens omgaan. Heb je hier vragen over? Voel je vrij om contact met ons op te nemen! 

Privacy Disclaimer van Bar Lekker

Uiteraard vinden wij het beschermen van persoonsgegevens vanzelfsprekend! Wij verwerken om die reden persoonsgegevens van onze gasten, potentiële gasten met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van eventuele nieuwsbrieven en van alle andere personen die contact met ons opnemen op een eerlijke manier.

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina leggen wij uit hoe wij jouw privacy serieus nemen, beschermen en hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens! Dat leek ons wel zo netjes. Heb je vragen over deze Privacy Disclaimer? Check hieronder hoe je contact met ons kunt opnemen om hierover in gesprek te gaan!

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Dit privacyreglement gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Bar Lekker als verwerkingsverantwoordelijke. Onze onderneming is gevestigd in Huissen aan de Vierakkerstraat 30, 6851 BE. Telefonisch kun je ons tijdens kantooruren bereiken op 026- 3257001 of per e-mail via info@barlekker.nl. Langskomen voor een bak koffie mag natuurlijk ook!

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou of gegevens die met jou in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met jouw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van jouw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die jij zelf aan ons verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier op onze website! Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze (hopelijk) zeer gastvrije dienstverlening. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van wederpartijen kunnen wij persoonsgegevens van jou ontvangen.

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben wij jouw persoonsgegevens nodig en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst waarin jij ons opdracht hebt gegeven, het verwerken van de reservering of bij het verwerken van betalingen. Daarnaast worden jouw contactgegevens in ons gastensysteem gezet en kunnen deze – indien je ons daar toestemming voor hebt gegeven – worden gebruikt voor het verzenden van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Afhankelijk van de aard van jouw zaak, kunnen ook andere persoonsgegevens dan jouw contactgegevens noodzakelijk zijn. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en geen onevenredige inbreuk maak op jouw privacy. Laat het ons gerust weten indien je hier vragen over hebt!

 

Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Wij hebben maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem waarin wij jouw persoonsgegevens opslaan beveiligd is. Wel zo fijn!

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wie zien er nauwkeurig op toe dat al jouw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij persoonsgegevens mogen bewaren. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden ons aan de gebruikelijke wettelijke bewaartermijnen. Persoonsgegevens van gasten bewaren wij tot maximaal 10 jaar nadat de opdracht is geëindigd, tenzij er redenen zijn om de gegevens langer te bewaren.

 

Delen wij jouw persoonsgegevens met derden?

In principe delen wij jouw persoonsgegevens niet met derden. Soms kan het echter nodig zijn om jouw persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens met gerechtelijke instanties of met een wederpartij te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn jouw persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij jouw persoonsgegevens aan derden moet doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. Je persoonsgegevens worden in ieder geval niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Uiteraard klinkt het bovenstaande nogal zwaar. Gelukkig komt dit zelden voor!

 

Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd? Je kunt bij Bar Lekker een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over jou zijn of worden verwerkt. Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vind je het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan mag je altijd een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij ons. Voorts heb je het recht om bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens te maken en heb je het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heb je altijd het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief. Voel je vrij om dat te checken bij ons indien je dat fijn vindt!

Indien je ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij jou zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van jouw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen met betrekking tot je verzoek!

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Bar Lekker kun je een e-mail sturen naar info@barlekker.nl of een schriftelijke verzoek richten aan:

 

Bar Lekker
Inzageverzoek persoonsgegevens
Vierakkerstraat 30

6851 BE Huissen

 

Klachten toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene verordening gegevensbescherming naleven. Indien je meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over dit privacyreglement

De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacy beleid is nooit helemaal klaar. Wij houden ons beleid om die reden up to date. Bar Lekker kan dit privacyreglement daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij jou daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan jou kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement kun je steeds terugvinden op onze website. Dit privacy reglement is voor het laatst gewijzigd op 08 juli 2021.